Ceník


Cena právních služeb se v zásadě odvíjí od náročnosti právní služby, a to jak z hlediska odborného, tak i časového. Rovněž je při jejím konečném určení třeba přihlížet k hodnotě projednávané věci.

Odměna za vykonané služby je sjednána v rámci smlouvy o poskytování právních služeb. Odměna za právní služby vychází z hodinové sazby účtované naší advokátní kanceláří (časová odměna), v případě, že nedojde
k dohodě účtujeme podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif (úkonová odměna). Při převzetí případu zpravidla účtujeme zálohu na poskytované právní služby, a to v takové výši, která pokryje prvotní náklady
na nastudování věci a navržení variant řešení.

Klientům, kteří mají dlouhodobý zájem o správu jejich právní agendy, nabízíme uzavření smlouvy o právním zastupování se sjednáním zvýhodněné paušální odměny za poskytování právních služeb, kde je zohledněn objem poskytovaných právních služeb a délka smluvního vztahu s klientem. V odměně za právní služby nejsou zahrnuty soudní a správní poplatky dle zák 549/1991 Sb. a zák. 634/2004 Sb., jakož i případná odměna notáře dle vyhl. 136/2001 Sb., soudního znalce či cena překladu dokumentů do cizího jazyka, není-li s klientem dohodnuto jinak.

Kontaktujte nás

+420 777 001 406
Tomkova 57/27, 779 00 Olomouc

Objednat k advokátovi